VAMATEX AIRJET LOOMS

VAMATEX AIRJET LOOMS

PRODUCTS:

VAMATEX

VAMATEX LEONARDO SILVER HI-DRIVE 2005

VAMATEX

VAMATEX RELIANET -SINGLE TRACK 2004

VAMATEX

VAMATEX TERRY DOBBY

VAMATEX

VAMATEX 1001 ES 1996

VAMATEX

VAMATEX LEONARDO SILVER HS 2006

VAMATEX

VAMATEX LEONARDO 1998